Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MOTOKLOCKI.PL

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów poprzez zawieranie umów sprzedaży w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.motoklocki.pl, który jest własnością firmy MOTOTEC Wojciech Olejnik wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr. 28442/2006/S. Sklep zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów motocyklowych.

Adres siedziby : MOTOTEC Wojciech Olejnik, ul. Władymira 7, 61-055 Poznań,email , telefon 780 078 077. Kontakt telefoniczny jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy podanych na stronie Sklepu.

Firma MOTOTEC Wojciech Olejnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z numerem NIP 767-115-06-58.

2. Domniemywa się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie postanowienia w nim zawarte.

3. Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego. Strony umowy sprzedaży porozumiewają się elektronicznie za pomocą e-maila, chyba że regulamin stanowi inaczej.

II Definicje

1. MOTOTEC - właściciel sklepu i Sprzedawca
2. Sklep - sklep internetowy realizujący sprzedaż wysyłkową, oparty o strony www, dostępny pod domenami : www.boxer-parts.com, www.boxer-parts.eu, www.boxer-parts.pl, www.boxerparts.com, www.boxerparts.eu, www.boxerparts.pl.
3. Cena - cena sprzedaży towaru wyrażona w złotych polskich, objęta cennikiem zawierająca podatek VAT, nie obejmująca kosztów przesyłki. Jeżeli cena jest podana w innej walucie niż PLN, przeliczenie ceny odbywa się według średniego kursu waluty NBP ogłoszonego pierwszego dnia poprzedzającego złożenie zamówienia.
4. Cennik - zestawienie Towarów i cen widocznych na stronie sklepu internetowego nie stanowiący oferty z rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
5. Konsument - zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kupujący - Zamawiający, który złoży zamówienie i zawrze z MOTOTEC umowę sprzedaży.
7. Towar - rzecz ruchoma, którą można kupić w Sklepie.
8. Sprzedawca zapewnia, że właściwości Towaru objęte opisem dotyczą dopasowania go tylko i wyłącznie do pojazdów, które nie podlegały modyfikacji lub przeróbce w stosunku do stanu fabrycznego.
9. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Zamawiającego.
10. Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży

III Rejestracja

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja Zamawiającego w Sklepie.
2. W celu zarejestrowania się Zamawiający wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail i telefonu kontaktowego.
4. Po rejestracji Sklep tworzy indywidualne konto Zamawiającego, które zabezpieczone jest hasłem ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom trzecim. Hasło jest szyfrowane jednostronnie i obsługa sklepu nie ma możliwości odczytania hasła.
5. Rejestracja jest potwierdzana przez Sklep automatycznym wysłaniem wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail.
6. Zamawiający w dowolnym czasie z wyłączeniem przerw w działaniu sklepu może po zalogowaniu zmienić dane udostępnione przy rejestracji.

IV. Zamówienia.

1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Zamawiającego Zamówienia w Sklepie
2. Zamówienie można składać o dowolnym czasie z wyłączeniem przerw w działaniu Sklepu
3. Zamówienie składa się przy wykorzystaniu wirtualnego koszyka.
4. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Zamawiającemu skompletowanie wybranych Towarów, przeliczenie wartości Towarów oraz przeliczenie kosztów dostawy.
5. Zamawiający wybiera najbardziej odpowiednie dla siebie sposoby dostawy i zapłaty, które są dostępne w koszyku.
6. Po zakończeniu kompletowania Zamówienia należy nacisnąć przycisk "Przejdź do podsumowania". W takim razie Sklep wyświetla :
- zawartość Zamówienia
- wybrany przez Zamawiającego sposób zapłaty i jego koszt
- wybrany przez Zamawiającego sposób dostawy i jego koszt
oraz łączną ich wartość.
Na tym etapie Zamawiający może jeszcze dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia oraz zmienić zawartość koszyka, dane Zamawiającego i adres dostawy Zamówienia przez wybranie odpowiedniego przycisku wyświetlanego w postaci linku.
7. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia w Sklepie
8. Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi ofertę Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży. Sklep automatycznie nadaje status zamówienia "Nowe - złożone" i automatycznie wysyła e-mail do Zamawiającego potwierdzający złożenie zamówienia.

V. Zawarcie umowy sprzedaży

1. W razie przyjęcia oferty Sklep w terminie 3 dni od złożenia zamówienia
zmienia status zamówienia z "nowe-złożone" na status "przyjęte do realizacji" i
wysyła wiadomość informującą o tym statusie. Jeżeli zamówienie było złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin 3 dni liczy się od najbliższego dnia roboczego następującego po takim dniu.

2. Jeżeli oferta nie jest przyjęta Sklep zmienia status Zamówienia na "anulowane" i wysyła wiadomość informującą o tym statusie - umowa nie zostaje zawarta.

VI. Dostępność produktów i termin realizacji zamówienia

1. Dostępności Towarów podane w Cenniku przy produktach nie oznaczają terminu realizacji umowy sprzedaży. Podane terminy określają przewidywany czas w jakim Towar będzie dostępny w magazynie dla złożonego Zamówienia.
2. Przedmiot umowy sprzedaży jest wysyłany po skompletowaniu całego Zamówienia.
Jeśli Zamówienie obejmuje pozycje z różnymi terminami dostępności, przewidywany termin realizacji zamówienia jest równy najdłuższemu terminowi dostępności.
3. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument i zamówienie obejmuje produkty niedostępne lub dostępne w czasie dłuższym niż 30 dni sklep poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu informacji o terminie realizacji zamówienia dłuższym niż 30 dni.
4. Jeśli Zamawiający w przypadku o którym mowa w ust.3 powyżej zdecyduje o wysyłce zamówienia bez Towarów niedostępnych lub dostępnych w terminie dłuższym niż 30 dni zamówienie uważa się za zrealizowane. Zamawiający może ponownie złożyć zamówienie które może zawierać jedynie produkty niezrealizowane.
5. W przypadku wystąpienia dalszej zwłoki Sklep powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

VII. Zapłata ceny i koszty

1. Zapłata Ceny następuje poprzez sposoby płatności dostępne w chwili składania zamówienia.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, płatnością online i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firm zewnętrznych.
3. Koszty dostawy Zamówienia pokrywa Zamawiający. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w sklepie w chwili składania Zamówienia.
4. Koszt wysyłki Towaru do Zamawiającego uzależniony jest od przewoźnika oraz sposobu płatności dostępnych w Sklepie i wybranych przez Zamawiającego. Wysokość tych kosztów określa Cennik obowiązujący w chwili składania zamówienia.

VIII. Dostawa zamówienia

1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi. Zamówienie otrzymuje status "wysłane- zamknięte" i Sklep
automatycznie wysyła e-mail do Zamawiającego informujący o tym statusie i wysłaniu przesyłki z Zamówieniem. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Zamawiającym.

2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca może zwiększyć koszt ponownej dostawy o dodatkowe koszty jakie poniósł wskutek niedoręczenia przesyłki z powodów leżących po stronie Zamawiającego np. odmowa przyjęcia, błąd w adresie dostawy.

3. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Towar może być odsprzedany innym Zamawiającym.

IX. Uszkodzenie towaru podczas transportu

1. Ryzyko związane z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Sprzedawcy do momentu odbioru Towaru z rąk przewoźnika.

2. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, to :

a) Jeżeli są zastrzeżenia co do stanu przesyłki należy złożyć reklamację przewoźnikowi. W takim wypadku przewoźnik protokolarnie ustala stan przesyłki zgodnie fakturą, oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli ubytek lub uszkodzenie nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze został ujawniony już po odbiorze przesyłki, to reklamacje należy zgłosić przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru.

b) Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że :
- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
- jeśli szkoda nie dająca się zauważyć z zewnątrz została stwierdzona po przyjęciu przesyłki, wówczas należy w terminie 7 dni zażądać ustalenia jej stanu

c) W takim przypadku należy również niezwłocznie powiadomić MOTOTEC w celu współdziałania przy ustaleniu winy przewoźnika w trakcie dostawy towaru.

X. Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

1. Zgodnie Z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres siedziby MOTOTEC. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Należność za zwrócony przedmiot umowy będzie Kupującemu zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru przelewem na wskazanie przez niego konto bankowe lub inny sposób uzgodniony z Kupującym.

5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MOTOTEC nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy (cena jest podana również w innej walucie niż PLN),
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- zawartej w drodze aukcji publicznej

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad to znaczy zgodną z umową. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje w razie niezgodności towaru z umową sprzedaży. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać :

imię, nazwisko, adres, Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
dowód zakupu towaru

2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem bądź listem. W razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

3. Gwarancja istnieje tylko w przypadku udzielenia jej przez producenta i określenia jej treści.

XI Dane osobowe i polityka prywatności.

1. Dane osobowe Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w indywidualnym koncie z Sklepie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. Zamawiający skontaktuje się w tym celu z właścicielem Sklepu lub poprawi / uzupełni je po zalogowaniu się do konta samodzielnie.

2. Zamawiający zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

XIII Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

2. MOTOTEC informuje, że zawarte na stronach sklepu znaki handlowe, zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawnej (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

3. Ceny i warunki zakupu prezentowane na stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i składanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.


Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2015.
Link do Regulaminu obowiązującego w okresie od 25.12.2014 do 11.02.2015